cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

W skład Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach wchodzą:

 1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 2. Biblioteka Pedagogiczna
 3. Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych 

STRATEGICZNE CELE DZIAŁANIA

 1. Oferta
 • Konstruowanie oferty wynikającej z priorytetów MEN i KO oraz odpowiadającej potrzebom nauczycieli.
 • Realizowanie projektów interdyscyplinarnych.
 • Organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji.
 • Współpraca z zespołem doradców metodycznych.
 1. Kadra
 • Stałe doskonalenie umiejętności.
 • Integracja środowiska oświatowego wokół wspólnych działań na poziomie lokalnym.
 • Pozyskiwanie specjalistów z różnych przedmiotów w celu zapewnienia komplementarności oferty.

Doświadczony zespół konsultantów, dbając o najwyższą jakość szkoleń, nastawiony jest na ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Uzupełniamy kadrę prowadzącą zajęcia o zewnętrznych specjalistów oraz pozyskujemy współpracowników w środowiskach naukowych. Nasze kompetencje potwierdzone są przez wysokie wyniki systematycznie prowadzonej ewaluacji form doskonalenia oraz zaproszenia do udziału w realizacjach ogólnopolskich (konferencjach, seminariach, projektach oświatowych). Dzięki wysokiej ocenie efektów naszych działań stale współpracujemy ze wszystkimi szkołami i placówkami oświatowymi i kulturalnymi z terenu powiatu kartuskiego, szkołami wyższymi z całej Polski, organizacjami pozarządowymi. CIE w Kartuzach ma doświadczenie w realizacji systemowych programów  oświatowych. Poprzez wydawane publikacje pomagamy w tworzeniu nauczycielskiego warsztatu pracy oraz upowszechniamy wartościowe rozwiązania metodyczne.

 

 

KONSTRUKCJA PLANU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Poszczególne sposoby realizacji obowiązkowych zadań wyłoniliśmy dokonując analizy różnych źródeł:

a) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

b) priorytetów Pomorskiego Kuratorium Oświaty

c) wyników własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli

d) priorytetów Powiatu Kartuskiego

 

II. KONSTRUKCJA PLANU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zgodnie z podanymi wcześniej podstawami prawnymi i koncepcją pracy CIE w Kartuzach opracowany został plan na bieżący rok szkolny, obejmując zadania ze wszystkich obowiązkowych zakresów:

1.        

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikającego z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2.        

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z wymaganiami wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3.        

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczącego realizacji podstaw programowych, w tym opracowywanie i adaptowanie  programów nauczania;

4.        

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5.        

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; z pózn. zmianami

6.        

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust.  1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z pózn. zmianami;

7.        

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

8.        

Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem kaszubskim;

9.        

Prowadzenie  powiatowego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Poszczególne sposoby realizacji zadań w tych obszarach zostały ustalone na podstawie dwóch głównych źródeł:

a) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 podpisane przez Minister Edukacji Narodowej

b) Pomorskiego Kuratora Oświaty

rekomendacji z przeprowadzonej w 2016 r. przez CIE w Kartuzach  diagnozy potrzeb i oczekiwań nauczycieli i dyrektorów szkół i liderów zespołów w zakresie doskonalenia nauczycieli.  

 

Podstawa PRAWNA

 

Plan pracy opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z późniejszymi zmianami;

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.w sprawie  szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

3. Statutu Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

4. Kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty

5. Wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2015/ 2016

6. Wyników własnej diagnozy potrzebedukacyjnych uczestników szkoleń, warsztatów, projektów realizowanych przez CIE w Kartuzach.

 

ZAŁOŻENIA:

Najważniejszym zadaniem w roku szkolnym 2016/2017  jest utrwalanie wypracowanych efektów zrealizowanego 2-letniego programu wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim m.in.  w różnych formach współpracy ze szkołami uczestniczącymi  w projekcie– 42 szkoły oraz 16 sieci współpracy oraz poszerzanie ich zakresu.

Kontynuujemy  również program wspierania uczniów zdolnych w powiecie kartuskim. Od jesieni po trzyletnim okresie współfinansowania przez organy prowadzące szkoły, uczestnicy zajęć LCNK zostaną ponownie objęci wsparciem finansowym przez Pomorski Urząd Marszałkowski. W roku szkolnym 2016/2017 dodatkowo zostaną realizowane zajęciach w grupach biologiczno-chemicznych oraz grupach związanych z rozwijaniem  kompetencji społecznych (w ramach zleconego pilotażu przez Urząd Marszałkowski). W sumie opieką zostanie objętych 64 uczniów szkół gimnazjalnych oraz 64 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. CIE pełni rolę koordynatora oraz wykonawcy tego zadania. Jak co roku w czasie wakacji zostanie zorganizowany kolejny obóz naukowy.

Rozwijamy też ofertę  innowacyjnych działań edukacyjnych, m.in.  w formie interaktywnych wystaw (sztuka, literatura, historia) połączonych z zajęciami pokazowymi dla nauczycieli. W tym roku uruchomiliśmy nowy projekt „Wystawa z klasą…” łączący objazdową wystawę problemową z działaniami edukacyjnymi (w tym roku było to malarstwo pejzażowe oraz historyczne, m.in. J. Matejki), co pozwoliło na udział w zajęciach grup z miejscowości znacznie oddalonych od Kartuz. Kontynuacją będzie planowana wystawa interaktywna „Ogród z klasą” oraz kolejna „Historia z klasą”. Poszerzając działania związane z edukacją patriotyczną oraz historyczną do dotychczas realizowanych happeningów 11 listopada, dołączyliśmy organizację wydarzeń 3 Maja na kartuskim Rynku.

Po uruchomieniu działań integrujących szkoły wokół edukacji matematycznej (m.in. realizacja kolejnej „Nocy z Pi”, „Matematyki pod żaglami”), kolejnymi są działania wokół przyrody. CIE realizuje projekt „Powszechny spis z natury” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jego celem jest rozwijanie wiedzy o bioróżnorodności (teren powiatu kartuskiego)  przewz włączenie nauczycieli oraz uczniów wszystkich etapów nauczania w działania projektowe, badawcze. Projektowi towarzyszy kurs dla nauczycieli współorganizowany z Uniwersytetem Gdańskim, Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym oraz  Lasami Państwowymi.

Ważnym obszarem działaniem jest edukacja regionalna oraz wspieranie nauczycieli języka kaszubskiego w działaniach edukacyjnych. Przygotowujemy nowoczesną publikację kierowaną do osób zainteresowanych poznawaniem Kaszub- rodzinnie lub z klasą, związaną z tworzonymi przez nas 10 ścieżkami edukacyjnymi. (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Kartuski). Od dwóch lat realizujemy wspólnie z samorządami kaszubskich powiatów oraz szkołami projekt „Wanożenie i czytanie” związany z wędrówką i czytaniem tekstów Majkowskiego oraz Derdowskiego.

 

Zadania ustawowe:

1) a) pomoc w giagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizacji,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu dokonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń'

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, koferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, 

4) udzielanie konsultacji,

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

 

SPOSÓB REALIZACJI:

CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH – POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KARTUZACH

 

lp zadanie termin Odpowiedzialny
1

organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki:

- warsztat diagnostyczno-rozwojowy mający na celu określenie priorytetów rozwojowych szkoły w roku szkolnym 2016/2017

- diagnoza bieżących potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli

- konsultacje metodyczne

- wspieranie w opracowaniu raportu wyników matur i egzaminów zawodowych

Cały rok

 

 

 

 

 

X-XI 2016

 

na bieżąco

 

zgodnie z harmonogramem egzaminów

Dyrektor

Zespół doradców i konsultantów

Dyrektor

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki:

-organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów: kursy doskonalące,  konferencje i seminaria, warsztaty, konsultacje, doradztwo metodyczne, dobre praktyki, lekcje pokazowe, publikacje, strona internetowa CIE ;

- prowadzenie zajęć pokazowych na specjalnie organizowanych wystawach interaktywnych w CIE;

- badanie potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych nauczycieli, dyrektorów;

- prowadzenie badań nad efektywnością działań, projektów, szkoleń, kursów;

- opracowanie wyników badań, diagnoz;

- Tworzenie raportów. Opracowanie rekomendacji.

Pomoc w badaniach diagnostycznych nad zidentyfikowanymi problemami wskazanymi przez szkołę lub zespół szkół.

- wspieranie rozwoju zainteresowań uzdolnionych dzieci i młodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem form doskonalenia

 

Zgodnie z harmonogramem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego

Dyrektor, Zespół doradców i konsultantów

Specjalista ds. obsługi szkoleń i projektów;

pracownicy merytoryczni

 

 

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja:

organizacja form doskonalenia, szkoleń rad pedagogicznych, konferencji metodycznych,  wsparcia szkół oraz nauczycieli zgodnie z potrzebami nauczycieli, kreowanie tych potrzeb poprzez odpowiedni dobór problematyki, spotkania konsultacyjne, współpracę z uczelniami, uznanymi ekspertami, koordynatorami sieci współpracy, szkolnymi liderami.

Zakres:

-umiejętności edukacyjne i wychowawcze,

-praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym uczniów zdolnych),                      

 -indywidualizacja procesu nauczania,                        

-rozpoznawanie potencjału dzieci oraz młodzieży,          

 -aktywizujące i motywujące metody nauczania,              

 -edukacja czytelnicza i językowa,

- edukacja matematyczna;

- edukacja informatyczna;

- zastosowanie gier planszowych w rozwijaniu wielorakich kompetencji uczniów

-wspieranie procesu uczenia się,

-ocena efektów działań edukacyjnych i wychowawczych,

-rozwijanie umiejętności interpersonalnych,

-edukacja zawodowa, analiza rynku pracy, spójność pomiędzy kształceniem zawodowym a rynkiem pracy;

- radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w klasie/szkole;

- korzystanie z TI, wykorzystanie tablic multimedialnych w szkole;

-wspieranie rozwoju ucznia;

-edukacja wczesnoszkolna;

- wychowanie aksjologiczne;

Współpraca z ekspertami, trenerami, szkołami wyższymi

 

Cały rok zgodnie z harmonogramem

Dyrektor

Zespół doradców                i konsultantów

Pracownicy merytoryczni

obsługa administracyjna

d) wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania:

- ewaluacja prowadzonych form doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli;

- sprawozdanie z organizacji form doskonalenia – lipiec 2017

Cały rok, zgodnie z harmonogramem szkoleń

 

Lipiec 2017

Dyrektor

Zespół doradców                i konsultantów

Pracownicy merytoryczni

obsługa administracyjna

 

Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, którzy w sposób zorganizowany współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, a w szczególności poprzez wymianę doświadczeń:

- sieć nauczycieli bibliotekarzy;

- sieć nauczycieli języka kaszubskiego;

- sieć nauczycieli klas I-III;

- sieć nauczycieli matematyki;

- sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;

- sieć doradców zawodowych i nauczycieli przedmiotów zawodowych;

- sieć nauczycieli języka polskiego.

Cały rok szkolny 2016/2017

Dyrektor

Zespół doradców             i konsultantów

obsługa administracyjna

3

Prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i i innych form doskonalenia:

- przygotowanie i realizacja oferty doskonalenia na podstawie głównych kierunków polityki oświatowej państwa, KO, samorządów lokalnych powiatu kartuskiego oraz dotychczasowych osiągnięć CIE;

- wspomaganie szkół w realizacji funkcji wychowawczych, szczególnie związanych z edukacją patriotyczną, historyczną, kulturową i aksjologiczną;

- wsparcie szkół w wykorzystaniu wyników egzaminów zewnętrznych, zawodowych, matury, przygotowanie wspólnie ze szkołami ponadgimnazjalnymi raportu – analizy wyników;

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych;

- doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych ze wspieraniem rozwoju uczniów, diagnozowania potrzeb, umiejętności wychowawczych;

- wzmocnienie kompetencji kluczowych zgodnych z potrzebami rynku pracy;

Organizacja konferencji metodycznych, seminariów, spotkań konsultacyjnych oraz z ekspertami – współpraca ze szkołami wyższymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, koordynatorami sieci współpracy, m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdyńska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku:

Zakres tematyczny konferencji i seminariów:

- rozwiązywanie problemów związanych z dorastaniem ucznia;

- doradztwo zawodowe;

- edukacja przyrodnicza;

- kompetencje społeczne dyrektora szkoły;

- praca z uczniem zdolnym;

- kompetencje kulturowe

Cały rok,

Wrzesień 2016 – oferta wstępna oraz sukcesywnie zgodnie ze zgłoszeniami

Dyrektor,

Zespół doradców i konsultantów

4

Udzielanie konsultacji:

przez doradców metodycznych oraz konsultantów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami: w zakresach: edukacja wczesnoszkolna, matematyczna, przyrodnicza, polonistyczna, edukacja całożyciowa, język kaszubski i edukacja regionalna, wspieranie uzdolnień, praca projektowa,

Cały rok szkolny 2016/2017.

Organizacja konferencji metodycznych we wrześniu 2016, styczeń/luty 2017, kwiecień/maj 2017

Dyrektor

Zespół doradców                i konsultantów

Pracownicy merytoryczni

obsługa administracyjna

5

Upowszechnianie dobrych praktyk

- upowszechnianie informacji o działalności CIE na stronie ciekartuzy.pl; przez wydawnictwa i publikacje oraz media;

- wzmacnianie działań sieci wsparcia;

- prowadzenie zajęć pokazowych na lekcjach w szkołach  oraz w ramach specjalnie przygotowywanych wystaw interaktywnych;

- upowszechnianie wyników badań nad uczeniem się, osiągnięć okołoedukacyjnych dyscyplin naukowych

-bieżące opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla nauczycieli oraz materiałów promujących działania Centrum oraz szkół -plakaty, ulotki, informacje umieszczanie na stronie www, w lokalnych mediach, filmy, artykuły dla prasy, konferencje prasowe, współpraca z młodzieżowymi grupami dziennikarskimi, filmowymi, „Regał”

Cały rok szkolny zgodnie z wypracowany harmonogramem działań

Dyrektor

Zespół doradców                i konsultantów

Pracownicy merytoryczni

obsługa administracyjna

6

Inne zadania

 1. Integracja środowiska wokół Edukacji i nauki:

- organizacja XVI Targów Nauki i Kultury jako międzyszkolnego projektu rozwijającego postawy twórcze, badawcze, integrującego środowisko szkolne z udziałem wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego:

 1. Koordynacja projektu edukacyjnego dla uczniów zdolnych z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego – LCNK:

Gimnazjum: 2 grupy matematyka, 2 grupy fizyka, dwie grupy informatyka, 1 grupa kompetencje społeczne oraz 1 grupa – biologiczno/chemiczna

oraz analogicznie poziom ponadgimnazjalna.

Grupy biol-chem. oraz kompetencji społecznych w ramach wojewódzkiego pilotażu.

 1. Koordynacja szkolnych, powiatowych konkursów organizowanych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych , obsługa spotkań finałowych. (przec. 40 wydarzeń  rocznie)
 1. Organizacja wykładów dla nauczycieli, uczniów, słuchaczy UTW w Kartuzach – zadanie związane z edukacją całożyciową.

e) Kontynuacja projektów edukacyjnych:

- interaktywne wystawy Edukacyjne – edukacja artystyczna, kulturowa, literacka, patriotyczna i historyczna;

- wędrówki literacko/historyczne po Kaszubach – stworzenie 10 tras edukacyjnych „questów”- realizacja zajęć z grupami szkolnymi;

- eksperymenty – realizacja zajęć w szkołach (w zakresie nauk przyrodniczych współpraca z Uniwersytetem  Gdańskim;

- Młodzieżowy Ruch Naukowy - MRN – eksperymenty, współpraca ze szkołami podstawowymi;

- działania i gry literackie – jako gry miejskie – forma aktywizacji;

- Wanożnik – muzeum w drodze – międzyszkolny projekt pozwalający na dzielenie się wiedzą, doświadczeniami;

- język kaszubski „Wanożenie literackie” czyli czytanie w drodze tekstów kaszubskich;

– organizacja działań parateatralnych wokół tekstu literackiego, rozwijanie postaw kreatywnych – kontynuacja programu – edukacja czytelnicza,

- wprowadzenie nowych działań literackich ze szkołami w formie happeningów nawiązujących do wybranych książek- „Bohater z klasą”;

- wydanie „Regału”

-„Reaktywacja historii” – edukacja patriotyczna, historyczna, uruchamianie działań młodzieżowych „przywracających” znaczenie historii w sposób bliski młodym ludziom - prezentacja efektów tych działań  (wystawy, publikacje, seminaria itp.);

m.in. wystawy interaktywne, happeningi, gry miejskie – 3 Maja oraz 11 listopada;

- edukacja matematyczna „Noc z Pi” – współpraca z 20 szkołami z terenu powiatu kartuskiego;

- edukacja matematyczna „Matematyka pod żaglami” – współpraca z Ośrodkiem Sportów Wodnych w Brodnicy Górnej;

- edukacja przyrodnicza – „Powszechny spis z natury”-realizacja projektu współfinansowanego przez WFOŚ w Gdańsku;

Cały rok

Przełom marca/czerwca 2017

 

 

 

 

Od września 2016 do czerwca 2017

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2016 do czerwca 2017

 

Od X 2016 do V 2017

 

 

Od X 2016 do VI 2017

 

Od IX 2016 do sierpnia 2017

 

 

 

 

 

 

V-VI 2017

 

X 2016- VI 2017

 

Maj 2017

 

XI – XII 2016

 

 

I – VI  2017

 

 

 

XI  2016-I 2017

  

11 listopada 2016 3 maja 2017

Marzec 2017

 

Czerwiec 2017

 

Wrzesień 2016 – maj 2017

Dyrektor

Zespół doradców                 i konsultantów, liderzy                 animatorzy,

obsługa administracyjna oraz pracownicy merytoryczni

7 Kontynuacja współpracy z instytucjami nauki, kultury, mediami, znaczącymi osobami, animatorami, samorządami oraz współdziałani z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli.

Cały rok

Dyrektor, zespół doradców, administracja
8 Organizacja spotkań z autorami podręczników, programów, pomocy metodycznych, projektów edukacyjnych, przedstawicielami innych placówek oświatowych. Cały rok

Zespół doradców                  i konsultantów, Biblioteka Pedagogiczna

9 Gromadzenie publikacji metodycznych, literatury związanej z tematyką wystaw interaktywnych; pomocy dydaktycznych, instrumentów. Tworzenie rekwizytów, scenografii, scenariuszy działań w specjalnie konstruowanej przestrzeni edukacyjnej CIE, dokumentacji dokonań. Prezentowanie zdjęć  z działań w - formie wystaw. Cały rok

Zespół doradców i konsultantów,

dyrektor

Biblioteka Pedagogiczna

zaproszeni specjaliści,

instruktorzy OZP

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KARTUZACH

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

            W roku szkolnym 2016/2017 Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach w swoich działaniach i postawionych zadaniach skupi się na realizacji zadań ujętych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 28 lutego 2013 r., zadań statutowych Centrum Inicjatyw Edukacyjnych oraz zadaniach nawiązujących do kierunków polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej.

            W dalszym ciągu rozwijane będą działania edukacyjne, promujące literaturę i czytelnictwo, rozwijające kompetencje czytelnicze  m.in. w formie wystaw interaktywnych (literacko-plastycznych), otwartych zajęć dla nauczycieli połączonych z Małą Sceną Pacynkową – „Czytadełka”.

            Ponieważ Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki, Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły uruchomione zostaną także działania wokół któregoś z patronów.

Lp. Zadanie termin odpowiedzialny
1.

Planowanie i sprawozdawczość:

 • opracowanie ramowego planu pracy Biblioteki, rocznego planu zakupów zbiorów do Biblioteki,
 • prowadzenie statystyki dziennej i okresowej, dokumentacja pracy, opracowanie sprawozdań,
 • analiza wniosków z realizacji zadań w poprzednim roku szkolnym,
 • diagnoza potrzeb czytelników (dotycząca obszarów wsparcia czytelników – zapotrzebowania na  różnego rodzaju zbiory [książki, dokumenty filmowe, audiowizualne]; tematyki zestawień bibliograficznych; bazy materiałów edukacyjnych).
 

czerwiec 2016

cały rok

Agnieszka Krzyżanowska

2.

Gromadzenie, opracowywanie i selekcja zbiorów:

 • uzupełnianie zbiorów: zakup nowości książkowych i zbiorów specjalnych (filmy DVD, programy edukacyjne) na podstawie opinii doradców metodycznych CIE w Kartuzach, informatorów wydawniczych oraz informacji  prasowych, telefonicznych,
 • selekcja zbiorów w celu orzeczenia ich dalszej przydatności i ewentualne usunięcie z księgozbioru książek,
 • gromadzenie zbiorów na podstawie priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli zalecanych przez Kuratorium Oświaty i MEN, między innymi publikacje dotyczące: efektywności kształcenia, zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu, zarządzania projektami edukacyjnymi, rozwiązywanie konfliktów, dojrzałości szkolnej, wspieranie uczniów zdolnych oraz uczniów  borykających się w szkole z trudnościami,
 • opracowywanie haseł do kartotek zagadnieniowych
  i bibliografii zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników Biblioteki,
 • uzupełniania katalogu komputerowego w systemie Virtua.
 

cały rok

lipiec 2016

cały rok

cały rok

Agnieszka Krzyżanowska

Karolina Konieczna

3.

 Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej:

 • udostępnianie zbiorów piśmienniczych, audiowizualnych w wypożyczalni i czytelni, udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych w Bibliotece, telefonicznie i przez Internet (na życzenie odbiorcy),
 • wyszukiwanie i umieszczanie informacji związanych z edukacją, organizowanymi konferencjami i szkoleniami,
 • tworzenie zestawień stron WWW przydatnych w procesie dydaktycznym i innych zestawień na zamówienie,
 • umieszczanie wykazów nowości i opracowanych zestawień bibliograficznych na stronie WWW Biblioteki,
 • umieszczanie nowych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej CIE w Kartuzach,
 • aktualizacja informatora o Bibliotece Pedagogicznej,
 • przesyłanie informacji do bibliotek szkolnych.

cały rok

na bieżąco

Agnieszka Krzyżanowska

Karolina Konieczna

4.

Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej:

 • opracowywanie bibliografii z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, przygotowanie teczek z przykładowymi scenariuszami lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, prezentacja programów autorskich z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej,
 • organizacja spotkań z książką dla najmłodszych
  z elementami biblioterapii (Czytadełka – Mała Scena Pacynkowa).
 

cały rok

Agnieszka Krzyżanowska

Karolina Konieczna

5.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz bibliotek szkolnych:

 • diagnozowanie potrzeb szkół i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli bibliotekarzy, dotyczących
  m. in. zapotrzebowania na szkolenia/warsztaty/konsultacje indywidualne; tematyki i obszarów problemowych (podstawa programowa, metodyka pracy, nowoczesne technologie w edukacji),
 • przygotowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci, w tym teczek tematycznych dotyczących obszarów wspomagania proponowanych przez ORE,
 • udzielanie konsultacji indywidualnych, pomoc w przy-gotowaniu materiałów szkoleniowych na rady pedagogiczne,
 • wzbogacanie zbiorów biblioteki w zakresie materiałów szkoleniowych i potrzebnej literatury,
 • udzielanie informacji dotyczących komputerowych programów bibliotecznych.
 • opieka merytoryczna nad nauczycielami bibliotek szkolnych,
 • organizacja spotkań nauczycieli-bibliotekarzy (sieci współpracy i samokształcenia) z terenu powiatu kartuskiego w celu propagowania czytelnictwa, wymiany doświadczeń, samokształcenia (tematy wybierane zgodnie z rozpoznaniem potrzeb),
 • organizacja warsztatów dla nauczycieli w oparciu o zbiory Biblioteki,
 • udzielanie konsultacji indywidualnych nauczycielom bibliotekarzom, także drogą elektroniczną, 
 • pomoc w opracowywaniu scenariuszy lekcji bibliotecznych, opracowywaniu książek i innych materiałów bibliotekarskich,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych na zamówienie,

zgodnie z potrzebami

nauczycieli

  

Agnieszka Krzyżanowska

Karolina Konieczna

6.

Działalność edukacyjno  -  kulturalna:

 • publikacja informacji o działaniach podejmowanych przez Bibliotekę oraz o jej ofercie dla czytelników w kwartalniku edukacyjnym „Regał” oraz w Internecie (strona www Biblioteki, facebook CIE, kartuzy.info),
 • współorganizowanie wystaw edukacyjnych,
 • organizowanie ekspozycji książek i czasopism w formie wystaw tematycznych, wystawek nowości wydawniczych, zestawień nowości,
 • współudział w organizacji Powiatowych Targów Nauki i Kultury,
 • organizacja Tygodnia Bibliotek (maj),
 • organizacja konkursów dla czytelników oraz dzieci i młodzieży,
 • organizacja spotkań z książką dla najmłodszych (Czytadełka – Mała Scena Pacynkowa),
 • współorganizacja Happeningu 11 listopada,
 • współorganizacja Happeningu 3 Maja.
 

na bieżąco

Agnieszka Krzyżanowska

Karolina Konieczna

7. Współpraca z  instytucjami samorządowymi i innymi organizacjami:
 • współorganizacja (z nauczycielami, bibliotekami) konkursów i wystaw edukacyjnych (m. in. konkursu „Podhalańskie i Spiskie drogi do wolności”),
 • współpraca z Ośrodkiem Zajęć Pozaszkolnych
  w Kartuzach,  Powiatowym Sejmikiem Młodzieży
  i Młodzieżowym Ruchem Naukowym Wiedza To Fun,
 • współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 w Kartuzach
  w ramach Majówki Kaszubskiej,
 • współpraca z Akademią Przedszkolaka w Kartuzach (edukacja czytelnicza od najmłodszych lat),
 • współpraca z kartuskimi przedszkolami w ramach promowania czytelnictwa wśród dzieci (Czytadełka),

na bieżąco

Agnieszka Krzyżanowska

Karolina Konieczna

8. Doskonalenie pracowników:
 • udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez CIE w Kartuzach, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
  w Gdańsku, CEN w Gdańsku, OKUN w Gdańsku,
 • udział  w konferencjach i spotkaniach metodycznych dla nauczycieli-bibliotekarzy

cały rok

Agnieszka Krzyżanowska

Karolina Konieczna

PLAN PRACY OŚRODKA ZAJEĆ POZASZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych w swoich działaniach
i postawionych zadaniach skupi się na realizacji zadań nawiązujących do kierunków polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej oraz na czterech głównych grupach zadań:

 1. Edukacja przyrodnicza i nauki ścisłe – wzrost wiedzy uczniów szkół wszystkich etapów nauczania w zakresie występowania i specyfiki flory, fauny i bioróżnorodności na terenie powiatu kartuskiego oraz logicznego, kreatywnego myślenia, programowania i właściwości różnych zjawisk fizyczno – chemicznych.
 2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – budowanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami powiatu kartuskiego oraz poszerzenie bazy ekspertów
  i partnerów potrzebnych do rozwijania aktualnej oferty edukacyjnej Ośrodka.
 3. Edukacja literacka – wzrost wiedzy uczniów nauczania w zakresie literatury, sztuki, malarstwa i historii Polski.
 4. Edukacja kulturowa i regionalna – wzrost wiedzy uczniów w zakresie kultury i historii Kaszub i Pomorza.
Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialny
Edukacja przyrodnicza i nauki ścisłe
1.

Wspieranie rozwoju szkół oraz nauczycieli poprzez organizację:

- „Zajęć z eksperymentami” z uczniami szkół podstawowych powiatu kartuskiego,

- konferencji naukowych,

- zajęć ze studenckimi kołami naukowymi,

- happeningów edukacyjnych,

- propagowanie różnych form gier edukacyjnych.

Cały rok

Dyrektor,

obsługa administracyjna, nauczyciel instruktor.

2.

Współpraca w realizacji projektu „Zdolni z Pomorza”:

- współpraca z nauczycielami  oraz uczniami objętymi projektem,

- promowanie w środowisku osiągnięć projektu.

Cały rok

Nauczyciel

instruktor,

Zespół doradców                  i konsultantów,

Dyrektor,

Animatorzy,

Obsługa administracyjna.

3.

Współorganizacja projektów cyklicznych:

I. III cykl zajęć LogiKo,

II. III Dzień i Noc z Pi,

III. XV Targów Nauki i Kultury jako międzyszkolnego projektu rozwijającego postawy twórcze, badawcze, integrującego środowisko szkolne,

IV. III Matematyka pod żaglami.

Cały rok

Dyrektor,

obsługa administracyjna,

nauczyciel instruktor,

nauczyciele bibliotekarze.

4.

Organizacja i prowadzenie cyklicznych zajęć w ramach:  - Młodzieżowego Ruchu Naukowego „Wiedza to Fun – Kartuzy” (2-godzinne spotkanie co dwa tygodnie dla grupy 20-osobowej)

Cały rok Nauczyciel instruktor
5. Współorganizacja wyjazdów, wycieczek dla dzieci
i młodzieży.
Cały rok

Dyrektor,

obsługa administracyjna,

nauczyciel instruktor.

6.

Współorganizacja seminariów, konferencji, działań terenowych kierowanych do młodzieży w ramach projektu „Powszechny spis natury z natury – Matczé zelé (mięta), czyli poczuj miętę do przyrody” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Cały rok

Dyrektor,

obsługa

administracyjna,

nauczyciel instruktor.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
7.

Nawiązywanie kontaktu ze szkołami, nauczycielami. Wypracowywanie tematyki spotkań, zasad obowiązujących na zajęciach.

Cały rok Nauczyciel instruktor
8.

Diagnozowanie potrzeb dzieci, młodzieży i nauczycieli poprzez :

- przeprowadzenie ewaluacji, ankiet, wywiadów,

- organizację spotkań fokusowych.

Cały rok Nauczyciel instruktor
9.

Przygotowanie oraz opracowywanie scenariuszy zajęć, materiałów do działań, pomocy dydaktycznych.
Dbałość o dostarczenie materiałów do szkół.

Cały rok Nauczyciel instruktor
10.

Koordynacja oraz organizacja szkolnych, powiatowych konkursów, obsługa spotkań finałowych, udział
w pracach jury.

Cały rok

Dyrektor,
obsługa

administracyjna,

nauczyciel instruktor.

11.

Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami:

- Stowarzyszeniem Powiatowego Sejmiku Młodzieżowego

- Stowarzyszeniem „Borowy Las dla Przyszłości”,

- Szkołą Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach,

- samorządami uczniowskimi,

- Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Cały rok

Dyrektor,

zespół doradców,

nauczyciel instruktor.

12.

Kontynuacja współpracy z instytucjami nauki, kultury, mediami, znaczącymi osobami, animatorami, samorządami oraz współdziałanie z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli.                  

Cały rok

Dyrektor,
obsługa administracyjna,

nauczyciel instruktor.

13. Współpraca ze środowiskiem kół naukowych działających przy Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz mediami. Cały rok

Dyrektor,
obsługa administracyjna,

nauczyciel instruktor.

14.

Promocja działań Ośrodka Zajęć Pozaszkolnych poprzez:

- rozmowy informacyjne z młodzieżą oraz nauczycielami,

- umieszczanie bieżących wiadomości na stronie internetowej,

- organizacja wystaw podsumowujących wydarzenia współorganizowane przez Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych,

- współpracę z lokalnymi mediami tj. Telewizja Wybrzeże, Kartuzy.info, Express Kaszubski.

Cały rok

Nauczyciel instruktor
15.

Współpraca z Wydziałem Strategii i rozwoju powiatu kartuskiego:

- stworzenie filmu promującego budowaną Strategię Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2016-2040

Wrzesień –listopad 2016 Nauczyciel instruktor
Edukacja literacka
15.

Współorganizacja i współprowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży w ramach Galerii Edukacyjnej „SztukAkcja” wokół

- klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej,

- sztuki, malarstwa, nauki oraz historii,

- bajek dla najmłodszych, jako kontynuacja „Małej Sceny Pacynkowej”.

Cały rok

Dyrektor, nauczyciel instruktor, nauczyciele bibliotekarze.

16. Organizacja happeningów, działań i słuchowisk literackich. Cały rok

Dyrektor, Nauczyciel instruktor,

Nauczyciele bibliotekarze.

Edukacja regionalna i kulturalna
17.

Współorganizacja projektów cyklicznych:

I. Happening No 8 11 listopada:

a) powołanie Młodzieżowego Komitetu Organizacyjnego.

b) organizacja spotkań dla młodzieży i dorosłych na temat historii i Kultury Kaszub,

c) przygotowanie wystawy historycznej,

d) organizacja gry miejskiej,

e) przygotowanie happeningu 11 listopada

II. Polonez Maturzystów 2016, 

III. II Happening Święta Konstytucji 3 maja :

a) spotkania organizacyjne z uczniami wszystkich etapów nauczania,

b)  przygotowanie wydarzenia, które będzie miało miejsce na kartuskim Rynku w czasie obchodów 3 maja

IV. III Wanoga z czytaniem tekstów kaszubskich

Cały rok

11 listopada

Styczeń 2017

3 maja 2017

Maj/czerwiec 2017

Dyrektor,

obsługa administracyjna,

nauczyciel instruktor,

nauczyciele bibliotekarze.