cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

REGULAMIN

REALIZACJI MIĘDZYSZKOLNYCH KONKURSÓW POWIATOWYCH

OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH

W KARTUZACH

§1

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach pełni rolę koordynatora międzyszkolnych konkursów powiatowych dysponując kwotą przekazaną przez Powiat Kartuski na ich realizację.

Kwota na realizację konkursów jest przyznawana na podstawie zgłoszonych przez szkoły wniosków opracowanych zbiorczo przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach i złożonych zgodnie z przyjętym harmonogramem, w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

§ 2

Szkoły składają wnioski o wsparcie finansowe i organizacyjne na realizację konkursu (wzór - załącznik nr 1) do 15 października 2014r, na konkursy odbywające się w następnym roku kalendarzowym.

§ 3

Koordynacja polega na obsłudze administracyjnej, pomocy technicznej, obsłudze finansowej zgodnie z wysokością przyznanych środków, promowaniu konkursów w środowisku, drukowaniu powierzonych materiałów, przesyłaniu informacji do szkół, mediów oraz innych wskazanych przez organizatora osób i instytucji.

§ 4

Dyrektor Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach opracowuje na podstawie złożonych przez szkoły projektów konkursowych, opracowuje zbiorczy harmonogram konkursów powiatowych i przesyła informację do organu prowadzącego, wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego oraz umieszcza na stronie www.ciekartuzy.pl

§ 5

Po uzyskaniu, od szkolnego organizatora, wzorów pism (regulaminy, dyplomy, podziękowania itp.) oraz list adresowych pracownik Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach przygotowuje wskazane materiały, przesyła informacje do szkół, mediów oraz instytucji.

§ 6

Aby konkurs mógł się odbyć musi spełnić kryterium konkursu powiatowego, tj. uczestniczą w nim co najmniej trzy szkoły ponadgimnazjalne z powiatu kartuskiego.

&7

W opisie konkursu należy jasno sprecyzować jego cele (edukacyjne lub wychowawcze) oraz określić grupę odbiorców

§ 8

Wszystkie zakupy związane z nagrodami, pomocami służącymi realizacji konkursu, są dokonywane przez ich liderów. W tym celu Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach wystawia upoważnienie imienne na dokonanie zakupu płatnego przelewem z konta CIE w Kartuzach. (wzór w załączniku 2). Faktury za zakupy związane z organizacją konkursów należy niezwłocznie po ich wystawieniu dostarczyć do siedziby Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach dla przestrzegania terminów płatności.

§9

Rozliczenie konkursu obywa się poprzez dostarczenie do Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu:

1) protokołu komisji konkursowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

2) potwierdzonej listy uczestników konkursu,

3) listy z podpisami uczestników kwitujących odbiór nagrody(z podaną wartością) (wzór                w załączniku 3),

4) w razie wystąpienia wydatków na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących realizacji konkursu – potwierdzenie odbioru sprzętu lub pomocy dydaktycznych (wzór                  w załączniku 4).

§10

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach służy również pomocą w organizacji dnia konkursowego, zabezpieczeniu poczęstunku (zgodnie ze złożonym we wniosku zapotrzebowaniem), wykładu eksperta dla uczestników konkursu (jeśli organizatorzy wnioskowali o organizację takiego spotkania).

§11

Przyjęty regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015r.