cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

Uniwersytet Trzeciego Wieku

facebook_page_plugin

Załącznik 4

Do Regulaminu Regulacji Miedzyszkolnych Konkursów Powiatowych

…..…………………………
   (miejscowość, data)

Protokół zdawczo - odbiorczy

na okoliczność przekazania sprzętu/ pomocy dydaktycznych

na cel Powiatowego Konkursu po nazwą ………………………………………………………… ……………….……………………………………………………………………………………

Przekazuję sprzęt/ pomoc dydaktyczną w postaci : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( wymienić dokładnie rodzaj, liczbę, cechy charakterystyczne )

Strona przekazująca : Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach,

reprezentowana przez : Anna Dereń - Dyrektor

Strona przyjmująca : ......................................................................................................

reprezentowana przez : ……………………………………………………………………………

Zdający : ...........................................................

                                                         ( podpis i data )

Przyjmujący : ....................................................

                               ( podpis i data )